Đặc điểm khí hậu ở Nhật Bản

Đặc điểm khí hậu ở Nhật Bản. Nhật Bản được xem là quê hương của chín loại sinh thái rừng, phản ánh khí hậu và địa lý của các hòn đảo.