Dân số ở Nhật Bản

Dân số ở Nhật Bản lên tới gần 127 triệu người và phân bố không đồng đều trong cả nước. Mật độ dân số Nhật Bản chênh lệch và tập trung nhiều ở thành thị.